Zamknięte Zapraszamy codziennie od 9:00 do 20:00

NOWOŚĆ! Odkryj Kolorowe Lato Przygód, czyli wakacyjną odsłonę naszego Centrum i atrakcje w stylu SMART - wszystko w cenie biletu! Bądź smart, kup bilet online do 40% taniej! Jeżeli nie ma już biletów online, to nie ma ich również w recepcji. Kup bilet online!>>

Regulamin Centrum Mądrej Zabawy

Ostania aktualizacja: 26.02.2024 r.

Centrum Mądrej Zabawy (dalej jako „Centrum”) jest innowacyjnym, interaktywnym miejscem edukacji i rozrywki dla dzieci w wieku 0-10 lat. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Regulamin”) stanowi ramy zmierzające do zapewnienia wszystkim korzystającym z usług Centrum bezpiecznej i niezapomnianej zabawy, stąd bardzo istotne jest uważne zapoznanie się z jego treścią i przestrzeganie jego postanowień.

§ 1

Informacje ogólne

 1. Podmiotem odpowiedzialnym i prowadzącym Centrum jest SMART KID PLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760622, REGON: 381926021, NIP: 1182185269 ( dalej jako:„SKP”).
 2. SKP świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące wyłącznie udostępnienie Centrum do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum (dalej jako: „Klienci”) bez względu na cel przebywania na terenie Centrum.
 4. Postanowienia Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów szczegółowych w szczególności dotyczących konkretnych usług lub atrakcji jak i warunków ich świadczenia.
 5. Każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi, a w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji lub stref znajdujących się na terenie Centrum oraz przestrzegać tych przepisów i zasad.
 6. Każdy klient zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń Personelu w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
 7. W przypadku wprowadzenia regulaminów szczegółowych postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące o ile regulamin szczegółowy nie stanowi odmiennie.
 8. Wejście na teren Centrum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz pełną akceptacją postanowień Regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz Cennika. Treść regulaminu dostępna jest w recepcji Centrum oraz na stronie internetowej Centrum www.smartkidsplanet.pl.

§ 2

Zasady korzystania z Centrum

 1. Korzystanie z Centrum jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku (dalej jako: „Cennik”). Cennik podzielony jest na dwie kategorie:
  • bilety obowiązujące od poniedziałku do piątku (cennik tygodniowy),
  • bilety obowiązujące w weekendy, święta oraz wybrane dni wolne dla dzieci w placówkach edukacyjnych (cennik weekendowy).
 2. Cennik dostępny jest w recepcji Centrum oraz na stronie internetowej www.smartkidsplanet.pl.
 3. Sprzedaż biletów prowadzona jest stacjonarnie oraz online poprzez stronę internetową Centrum www.smartkidsplanet.pl .
 4. Sprzedaż biletów może być prowadzona także za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej na warunkach określonych regulaminem jej użytkowania.
 5. Klient zobowiązany jest zachować dowód zakupu biletu (paragon, fakturę) do czasu opuszczenia Centrum.
 6. Ze względów bezpieczeństwa oraz zapewnienia standardu usług co jest bezpośrednio związane z dostępnością atrakcji i scenariuszami zabawy liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Centrum jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu sprzedaż biletów wstępu zostaje wstrzymana do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.
 7. Bilet zapisywany jest na elektronicznej karcie RFID (dalej jako: „Karta”) . Karta stanowi kartę dostępu wszystkich atrakcji w Centrum za wyjątkiem atrakcji specjalnych dodatkowo płatnych.
 8. Na jednej karcie zapisywany jest jeden bilet.
 9. Bilety uprawniają do pobytu w Centrum przez określony czas wykupiony przez Klienta.
 10. Czas pobytu liczony jest od momentu wejścia Klienta przez bramkę do momentu opuszczenia Centrum przez Klienta. Czas przebywania obliczany jest stale, co oznacza, że w przypadku opuszczenia Centrum w trakcie wykupionego czasu biegnie on pomimo nie przebywania Klienta na terenie Centrum. Po zakończeniu korzystania z atrakcji Centrum Klient zobowiązany jest do zwrotu Karty.
 11. Karta jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Karty innym Klientom lub osobom trzecim. Niezachowanie wymogu, o którym mowa w zd. poprzedzającym może skutkować anulowaniem Karty przez obsługę Centrum (dalej jako: „Personel”).
 12. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Karty naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.
 13. W przypadku przekroczenia czasu pobytu opłaconego z góry przez Klienta, za każdą dodatkową minutę pobrana zostanie opłata w kwocie określonej w Cenniku.
 14. W przypadku niewykorzystania biletu, jak również niewykorzystania opłaconego czasu, nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny uiszczonej przez Klienta.
 15. Istnieje możliwość kupienia Karnetu uprawniających do wielokrotnego wejścia na teren Centrum (dalej jako: „Karnet”). Opłata za wydanie Karnetu ustalana jest zgodnie z Cennikiem. Karnety są imienne i ważne do maksymalnie 90 dni od dnia zakupu. Okazanie Karnetu jest warunkiem koniecznym wydania Karty przy wejściu do Centrum. W przypadku zagubienia Karnetu wydaje się jej duplikat za opłatą 30 zł. W przypadku niewykorzystania Karnetu nie zwraca się całości ani części ceny.
 16. SKP zastrzega prawo do rezerwacji całego Centrum lub jego poszczególnych części na specjalne wydarzenia.
 17. SKP zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Centrum lub każdej ze stref w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie Centrum lub jednej ze stref. Ograniczenie wstępu do strefy jak i inne ograniczenia w dostępie do atrakcji nie wpływają na cenę biletu wstępu.
 18. SKP ma prawo do całkowitego wyłączenia z użytku konkretnych atrakcji w przypadku, gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.

§ 3

 1. Centrum przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci do ukończenia 11 roku życia (dzieci, które nie ukończyły 11 roku życia).
 2. Dzieci, które nie ukończyły 5 lat mogą korzystać z atrakcji Centrum wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 3. Dzieci, które ukończyły 5 lat muszą korzystać z Centrum pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Samodzielne korzystanie z Centrum przez dziecko, możliwe jest jedynie podczas wydarzeń specjalnych organizowanych przez SKP i jedynie dla dzieci, które ukończyły 5 lat. Jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna uprzedniej pisemnej zgody (dalej jako: „Zgoda”), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu. SKP zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do odmowy samodzielnego korzystania z Centrum przez dziecko.
 4. Rodzic lub pełnoletni opiekun, który opiekuje się dziećmi osób trzecich nie pozostających bezpośrednio pod jego władzą rodzicielska lub pieczą (np. bliższa lub dalsza rodzina, przyjaciele, znajomi), jest obowiązany posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub pełnoletnich opiekunów do powierzenia mu opieki nad dziećmi udzielane bezpośrednio w recepcji Centrum. Upoważnienie określa co najmniej imiona i nazwiska rodziców lub pełnoletnich opiekunów dziecka oraz dane kontaktowe w tym adres i telefon, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek, a także dane osoby upoważnionej tj. jej imię i nazwisko oraz dokument tożsamości i telefon a także dane zdrowotne o ile mają one wpływ na bezpieczeństwo dziecka. Upoważnienie może być udzielone wyłącznie według wzoru ustalonego przez SKP. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Zgoda może być udzielona wyłącznie według wzoru ustalonego przez SKP, z zastrzeżeniem ust. 8, i musi być podpisana przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna dziecka. Zgoda musi zostać wypełniona każdorazowo przy zakupie biletu dla dziecka.
 6. Zgoda w formacie innym niż wzory ustalone przez SKP, niepełna, nieczytelna lub niezawierająca podpisu rodzica lub opiekuna jest nieważna i nie będzie przyjmowana ani honorowana przez Personel.
 7. Korzystanie z Centrum przez dziecko na podstawie Zgody odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 8. W zakresie grup zorganizowanych zgody i upoważnienia posiadane przez opiekunów grup (szkoły/przedszkola) winny być wypełnione zgodnie z procedurami placówki (mogą być dostarczane na druku zbiorczym z zastrzeżeniem zawarcia w treści listy uczestników oraz podpisów rodziców lub opiekunów).
 9. Podanie danych zawartych w formularzach Zgody lub upoważnieniu jest dobrowolne ale niezbędne dla możliwości skorzystania z Centrum i oferowanych przez Centrum atrakcji.
 10. Pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna może jednocześnie przebywać na terenie Centrum maksymalnie 15 dzieci w przedziale wiekowym 4-11 lat.
 11. Określenie wieku dziecka nastąpi w oparciu o datę urodzenia ustaloną zgodnie z oświadczeniem rodzica lub pełnoletniego opiekuna zawartym w Zgodzie, zaś w razie powzięcia przez Personel wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia, na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem. Okazanie dokumentu ze zdjęciem jest dobrowolne, ale odmowa jego okazania dokumentu wyklucza możliwość skorzystania z usług Centrum. W takim przypadku następuje zwrot kwoty uiszczonej za wstęp. W przypadku gdy okazanie dokumentu nie będzie możliwe z uwagi na pozostawienie dokumentu w miejscu zamieszkania lub dziecko nie posiada wydanego dokumentu, możliwe jest wydanie w miejsce Karty wejściówki do wykorzystania w okresie 30 dni.
 12. Rodzic lub pełnoletni opiekun samodzielnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność podejmuje decyzję o korzystaniu przez dziecko z atrakcji oferowanych w Centrum uwzględniając możliwości, umiejętności i stan zdrowia dziecka oraz wynikające z nich ograniczenia i zagrożenia, w szczególności mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji.
 13. Dzieci z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich życiu lub zdrowiu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Centrum.
 14. Personel na podstawie analizy informacji zawartych w Zgodzie lub upoważnieniu może odmówić pozostawienia samodzielnie dziecka na terenie Centrum przez rodziców lub opiekunów.
 15. Rodzic lub pełnoletni opiekun zobowiązany jest do zapoznania dziecka z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie uwzględniając stopień jego rozwoju oraz zdolności percepcyjne, intelektualne i fizyczne.
 16. W przypadku nieusprawiedliwionego przekroczenia czasu maksymalnego, o którym mowa w ust. 16, może zostać naliczona opłata dodatkowa w kwocie 200 zł.
 17. Wejście na teren Centrum dozwolone jest w ubraniu umożliwiającym swobodną i bezpieczną zabawę, w szczególności z opróżnionymi kieszeniami, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów lub przedmiotów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas zabawy.
 18. Przed wejściem do Centrum Klienci zobowiązani są zostawić odzież wierzchnią, obuwie, plecaki, torby oraz inne przedmioty, których wniesienie do Centrum jest niedozwolone. SKP udostępnia dla Klientów nieodpłatnie szafki służące przechowywaniu. Za rzeczy pozostawione w szafkach Centrum nie odpowiada. Korzystanie z szafek nie jest równoznaczne z zawarciem z SKP umowy przechowania.
 19. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych, w szczególności pieniędzy, kart kredytowych, biżuterii, zegarków, kluczy, telefonów a także przedmiotów niebezpiecznych (w szczególności niosących ryzyko powstania pożaru, poparzenia, wylania/zalania) oraz zwierząt. SKP zaleca pozostawienie w domu lub innym bezpiecznym miejscu wszelkich przedmiotów wartościowych lub mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie korzystania z atrakcji Centrum.
 20. SKP jest uprawniona do otwierania szafek celem sprawdzenia ich zawartości w sytuacji powzięcia informacji lub wątpliwości co do zgodności ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem lub przeznaczeniem.
 21. Pozostawienie przedmiotów w szafkach po zakończeniu wizyty w Centrum skutkować może wszczęciem procedur bezpieczeństwa, a w konsekwencji powodować obciążenie Klienta kosztami nieuzasadnionej akcji.
 22. SKP zastrzega prawo do odmowy wstępu na teren Centrum w szczególności w sytuacji uznania wystąpienia lub możliwości wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem SKP.

§ 4

 1. SKP i Personel nie świadczą indywidualnej opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie Centrum z wyłączeniem atrakcji i usług obejmujących świadczenie takiej opieki.
 2. Korzystanie przez dzieci z Centrum odbywa się za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 3. W czasie korzystania z Centrum należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez Personel. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub zakłócające porządek będą proszone o opuszczenie Centrum zaś ich Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 4. Na terenie Centrum dzieci mogą przebywać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych zapewnianych przez rodziców lub opiekunów. Rodzice i opiekunowie zobligowani są do noszenia skarpet. Wchodzenie do strefy wydzielonej bezpieczną wykładziną w butach, jest bezwzględnie zakazane.
 5. Spożywanie jedzenia oraz napojów dozwolone jest jedynie w SMART CAFE.
 6. Na terenie Centrum istnieje bezwzględny zakaz:
  • wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Centrum;
  • wnoszenia materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, o uciążliwym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych a także innych zabronionych przez przepisy lub prawo;
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
  • wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów, wyłączając posiłki o specjalnym przeznaczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia Klienta;
  • używania, w tym palenia tytoniu, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych w tym w szczególności papierosów elektronicznych;
  • spożywania jedzenia oraz napojów kupionych w SMART CAFE w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  • żucia gum;
  • nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów;
  • wprowadzania zwierząt z wyjątkiem zwierząt wspomagających (np. psów przewodników) choć z uwagi na charakter miejsca mogą one mieć trudność z realizowaniem swoich zadań za co SKP nie odpowiada;
  • używania obuwia na wysokim obcasie.
 7. Zabrania się korzystania z Centrum niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Wchodzenie do poszczególnych stref i korzystanie z atrakcji znajdujących się w Centrum oraz wychodzenie z nich może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 9. Dzieci agresywne, niszczące zabawki lub elementy wyposażenia lub zakłócające zabawę innych dzieci, będą proszone o opuszczenie Centrum, zaś ich Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, a rodzic lub opiekun zobowiązani będą do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń.
 10. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Centrum lub korzystanie z infrastruktury Centrum przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez Personelu danej osoby stanu wskazującego na spożycie alkoholu, bądź użycie innego środka odurzającego, osoba taka zostanie poproszona o opuszczenie Centrum, zaś jej Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 11. Niedozwolone jest umieszczanie na terenie Centrum jakichkolwiek ogłoszeń, wlepek, naklejek i innych informacji lub plakatów bez zgody SKP.
 12. Każdy Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Personelowi Centrum wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.
 13. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Centrum, jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Centrum. W takim wypadku Personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.
 14. Każda osoba nie przestrzegająca Regulaminu zostanie poproszona o opuszczenie Centrum, zaś jej Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

§ 5

Strefy

 1. Centrum podzielone jest na strefy stanowiące wydzieloną przestrzeń z atrakcjami skierowanymi do konkretnych grup wiekowych.
 2. Korzystanie z atrakcji ma wspomagać rozwój dziecka poprzez zabawę i rozrywkę.
 3. Atrakcji znajdujących się w poszczególnych strefach należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i grupą wiekową, dla której są przeznaczone. W przypadku niewłaściwego zachowania w Strefie Interaktywnej, niszczenia znajdujących się w niej atrakcji, stwarzania chociażby potencjalnego zagrożenia, uniemożliwiania korzystania z atrakcji innym osobom osoba taka zostanie proszona o opuszczenie Centrum zaś jej Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W przypadku korzystania ze Strefy Interaktywnej przez dziecko bez opieki rodziców lub opiekunów mają oni obowiązek stawić się na wezwanie Personelu i odebrać dziecko.
 4. W przypadku awarii atrakcji znajdujących się w którejkolwiek ze stref należy niezwłocznie zgłosić problem Personelowi.
 5. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapewnić dzieciom odpowiednie środki higieny, w szczególności pieluchy i środki czystości. SKP zapewnia pomieszczenie zaopatrzone w przewijak i toaletę dla dzieci.
 6. Personel nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi z atrakcji w poszczególnych strefach.
 7. Dzieci z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których takie czynniki jak w szczególności wysiłek fizyczny lub światło lub rozbłyski bądź głośny dźwięk może choćby potencjalnie zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu lub komfortowi nie powinny korzystać z atrakcji Centrum.
 8. Zabrania się korzystania z atrakcji w sposób do tego nieprzeznaczony.
 9. Zabronione jest dekompletowanie atrakcji Centrum znajdujących się w strefach oraz przenoszenie eksponatów lub ich części pomiędzy strefami.

§ 6

Strefa TUPTAJ

 1. Strefa TUPTAJ znajdująca się w Centrum przeznaczona jest dla dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia).
 2. W strefie TUPAJ znajdują się atrakcje oparte o zadania wspierające motoryczny, sensoryczny i kreatywno-rozwojowy trening dziecka wspomagający jego rozwój. Trenowany jest ruch i jego planowanie, koordynacja ruchowa, rozwijanie posiadanych umiejętności ruchowych, ręka-oko, obserwacja przyczynowo skutkowa czy trening percepcji.
 3. Dzieci korzystające ze Strefy TUPTAJ muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów. Personel nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi ze Strefy TUPTAJ!.
 4. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy TUPTAJ jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.
 5. Dzieci mogą korzystać wyłącznie w skarpetach antypoślizgowych zapewnionych przez rodziców lub opiekunów .
 6. Rodzice lub opiekunowie dzieci korzystających z atrakcji w Strefie TUPTAJ zobowiązani są zapewnić dzieciom odpowiednie środki higieny, w szczególności pieluchy i środki czystości. SKP zapewnia pomieszczenie zaopatrzone w przewijak i toaletę dla dzieci.

§ 7

Strefa TWÓRZ

 1. Strefa TWÓRZ znajdująca się w Centrum przeznaczona jest dla dzieci w grupach wiekowych 3-11 lat.
 2. W strefie TWÓRZ znajdują się atrakcje oparte o zadania wspierające motoryczny, sensoryczny i kreatywno-strategiczny i zadaniowy trening dziecka wspomagający jego rozwój. Uwzględnione są takie aspekty jak zespołowość pracy, podział ról, koordynacja oko-ręka, obserwacja przyczynowo-skutkowa działania mechanizmów prostych.
 3. Dzieci które nie ukończyły 4 roku życiakorzystające ze Strefy TWÓRZ muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 4. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy TWÓRZ jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 8

Strefa ODKRYWAJ

 1. Strefa ODKRYWAJ znajdująca się w Centrum przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 2. W strefie ODKRYWAJ znajdują się atrakcje o średnim i wysokim stopniu skomplikowania oparte o zadania wspierające motoryczny, sensoryczny, kreatywny, strategiczny i zadaniowy trening dziecka wspomagający jego rozwój. Uwzględnione są takie aspekty jak odbiór haptyczny, trening wyobraźni, obserwacja przyczynowo-skutkowa, trening dużej i małej motoryki, rozwijanie zdolności chwytania, odbieranie zmysłami.
 3. Dzieci, które nie ukończyły 4 roku korzystające ze Strefy ODKRYWAJ muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 4. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy ODKRYWAJ jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 9

Strefa FANTAZJUJ

 1. Strefa FANTAZJUJ obejmuje wydzieloną strefę Centrum, w której znajdują się ekrany i tablety stoły interaktywne oraz inne urządzenia (dalej jako: „Strefa Interaktywna”).
 2. Strefa FANTAZJUJ przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 3. Dzieci które nie ukończyły 4 roku korzystające ze Strefy FANTAZJUJ muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 4. W Strefie FANTAZJUJ znajdują się atrakcje oparte o zadania wspierające funkcje kreatywne, sensoryczne, zadaniowe i receptywne.
 5. W Strefie FANTAZJUJ odbywają się projekcje multimedialne oraz prezentowane są efekty audiowizualne. Dzieci z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których takie efekty mogą choćby potencjalnie zagrażać ich życiu lub zdrowiu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji strefy FANTAZJUJ.
 6. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy FANTAZJUJ jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 10

Strefa SEGREGUJ

 1. Strefa SEGREGUJ obejmuje wydzieloną strefę Centrum, w której poprzez zabawę uczymy najmłodszych dbania o środowisko. Dzieci uczestniczą krok po kroku w procesie recyklingu, dzięki czemu potrafią go dobrze zrozumieć. Kolejne zadania są intuicyjne, dzięki wyrysowanej na podłodze trasie.
 2. Strefa SEGREGUJ przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 3. W Strefie SEGREGUJ znajdują się atrakcje o średnim i wysokim stopniu skomplikowania oparte o zadania wspierające obserwację przyczynowo-skutkową, obserwację działania mechanizmów prostych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, opracowanie strategii – podział na role.
 4. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy SEGREGUJ jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 11

Strefa TRENUJ

 1. Strefa TRENUJ obejmuje wydzieloną strefę Centrum, w której znajdują się atrakcje sportowe .
 2. Strefa TRENUJ przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 3. W Strefie TRENUJ należy zachować szczególną ostrożność ze względu na dużą aktywność dzieci korzystających z atrakcji oraz dużą dynamikę ruchu i zdarzeń.
 4. Korzystający ze Strefy TRENUJ obowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad użytkowania poszczególnych atrakcji, które podyktowane są troską o bezpieczeństwo każdego z użytkowników.
 5. Dzieci które nie ukończyły 4 roku korzystające ze Strefy TRENUJ muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 6. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy TRENUJ jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 12

Strefa Zgranej Paczki Allegro

 1. Strefa Zgranej Paczki Allegro obejmuje wydzieloną strefę Centrum, w której znajdują się atrakcje związane
  z procesem zielonej logistyki oraz dobrych praktyk transportowych.
 2. Strefa Zgranej Paczki Allegro przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 3. W strefie Zgranej Paczki Allegro znajdują się atrakcje o średnim i wysokim stopniu skomplikowania oparte o zadania wspierające obserwację przyczynowo-skutkową, obserwację działania mechanizmów prostych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, opracowanie strategii – podział na role, sposobów nowoczesnej komunikacji.
 4. Dzieci które nie ukończyły 4 roku korzystające ze Strefy Zgranej Paczki Allegro muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 5. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy Zgranej Paczki Allegro jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 13

Strefa Mądrych Zakupów Biedronki

 1. Strefa Mądrych Zakupów Biedronki obejmuje wydzieloną strefę Centrum, w której znajdują się atrakcje związane z korzystaniem gospodarstwa rolnego, nauki liczenia, przedsiębiorczości oraz dobrych nawyków żywieniowych (sklep).
 2. Strefa Mądrych Zakupów Biedronki przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 3. W strefie Mądrych Zakupów Biedronki znajdują się atrakcje o średnim i wysokim stopniu skomplikowania oparte o zadania wspierające obserwację przyczynowo-skutkową, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, opracowanie strategii – podział na role, sposobów nowoczesnej komunikacji, edukacji w zakresie matematyki oraz dietetyki.
 4. Dzieci które nie ukończyły 4 roku korzystające ze Strefy Mądrych Zakupów Biedronki muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 5. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy Mądrych Zakupów Biedronki jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 14

Strefa Jabłkowego Sadu Biedronki

 1. Strefa Jabłkowego Sadu obejmuje wydzieloną strefę Centrum, w której znajdują się atrakcje związane z procesem produkcji ekologicznej żywności.
 2. Strefa Jabłkowego Sadu przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat.
 3. W strefie Jabłkowego Sadu znajdują się atrakcje o średnim stopniu skomplikowania oparte o zadania wspierające myślenie przyczynowo-skutkowe, dużą i małą motorykę.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia korzystające ze Strefy Jabłkowego Sadu Biedronki muszą stale pozostawać pod opieką osób pełnoletnich – rodziców lub opiekunów.
 5. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy Jabłkowego Sadu Biedronki jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, wstęp do strefy zostaje wstrzymany do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.

§ 15

Odpowiedzialność

 1. Korzystanie z Centrum wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia nie wyższych jednak od ryzyka związanego z zabawą w większej grupie dzieci. Klienci korzystają z infrastruktury Centrum na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 2. Dzieci, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz dzieci niepełnosprawne korzystają z obiektu wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Samodzielne korzystanie z atrakcji oferowanych przez Centrum przez dzieci z przeciwskazaniami zdrowotnymi lub niepełnosprawnościami jest niedozwolone i może odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 3. SKP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klientów, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała oraz mienia, jak również za ich skutki.
 4. SKP nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi, wskazaniami i poleceniami Personelu, czy też z wyłącznej winy Klientów.
 5. SKP ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
 6. SKP ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni wbrew zaleceniom SKP.
 7. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci pozostające pod ich opieką, jak również spowodowane bezpośrednio przez nich.
 8. SKP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Centrum będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od SKP, w szczególności wynikające z przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów niezbędnych do korzystania z Centrum.
 9. SKP nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klientów z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi.
 10. SKP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Centrum związane z okolicznościami, o których mowa w ust. 8 z zastrzeżeniem, że bilety zakupione przed dniem przekazania informacji o przerwie w funkcjonowaniu Centrum będą mogły być wykorzystane w innym terminie lub zwrócone według wyboru Klienta.
 11. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa lub sprawności atrakcji czy stwierdzenia jakichkolwiek awarii, usterek lub nieprawidłowości w działaniu atrakcji dzieci, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do ich zgłaszania Personelowi.

§ 16

Monitoring i Ochrona Danych Osobowych

 1. Na terenie Centrum oraz terenie Fabryki Norblina wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego stosowanego przez Fabrykę Norblina – spółkę ArtN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz na stronie internetowej operatora https://fabrykanorblina.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Na terenie Centrum obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i ochrony praw SKP (uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO1 i jedynie w tym celu przetwarzane są dane osobowe Klientów w postaci ich wizerunku.
 3. Klienci Centrum wchodząc na jego teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku podczas pobytu na terenie Centrum. Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania umowy dotyczącej korzystania z atrakcji oferowanych przez Centrum jak również przebywania na jego terenie.
 4. Administratorem danych osobowych jest SMART KID PLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760622, REGON: 381926021, NIP: 1182185269.
 5. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celu przetwarzania.
 7. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w zależności od praw przysługujących im na mocy RODO – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 9. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. SKP nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie w związku z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Klientów przez te osoby. Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie nagrania wykonane przez Klientów na terenie Centrum i opublikowane w mediach społecznościowych publikowane są na ich ryzyko.
 12. Szczegółowe dane dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: www.smartkidsplanet.pl

§ 17

Parking

 1. Parking podziemny Fabryki Norblina jest parkingiem płatnym funkcjonującym na zasadach określonych przez operatora obiektu spółkę ArtN sp. z o.o..
 2. Szczegółowe zasady użytkowania parkingów dostępne są na stronie Fabryki Norblina https://fabrykanorblina.pl/regulamin-parkingu/.
 3. SKP nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.

§ 18

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia skorzystania z usługi – wizyty w Centrum. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w recepcji Centrum lub na adres e-mail czesc@smartkidsplanet.pl lub pisemnie na adres siedziby SKP. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest potwierdzenie dokonania opłaty za wstęp na teren Centrum.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 4. Zgłoszenia szkód należy dokonać bezpośrednio po ich stwierdzeniu lub w nieprzekraczalnym, terminie 3 dni od dnia skorzystania z usługi – wizyty w Centrum. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w recepcji Centrum lub na adres e-mail czesc@smartkidsplanet.pl lub pisemnie na adres siedziby SKP umożliwiając jednocześnie dokonanie oględzin uszkodzonego przedmiotu.
 5. Zgłoszenia szkód dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 19

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych należy zwracać się do Personelu Centrum.
 2. Z uwagi na specyfikę położenia Centrum osoby korzystające z atrakcji zobowiązane są zapoznać się i przestrzegać regulaminów i wytycznych Fabryki Norblina zamieszczonych na stronie internetowej www.fabrykanorblina.pl. Regulacje te stanowią uzupełnienie Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych Centrum.
 3. SKP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu informacja o zmianie odbywać się będzie poprzez umieszczenie jej na stronie www.smartkidsplanet.pl zaś dla zarejestrowanych użytkowników korzystających z rezerwacji online informacja o zmianach będzie doręczana także za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy SKP a Klientem jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby SKP.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące korzystania z Centrum zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej www.smartkidsplanet.pl.

 1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Smart Partnerzy

$partner['name']
$partner['name']
$partner['name']
$partner['name']
$partner['name']
$partner['name']
Menu